Mondelinge vraag aan minister De Block: Bijzondere bewijswaarde Proces-Verbaal van Vaststelling (PVV) van de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

Door Yoleen Van Camp op 11 maart 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, in een betwisting tussen een zorgverlener en de DGEC hebben de PVV’s van een inbreuk overeenkomstig artikel 142, §2, derde lid van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-wet) bewijskracht tot het tegendeel bewezen is, voor zover een afschrift ervan ter kennis wordt gebracht van de vermoedelijke dader van de inbreuk binnen een termijn van veertien dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de inbreuk, door de in artikel 146 GVU-wet bedoelde sociaal-inspecteurs. Het betreft een bijzondere bewijswaarde.

Artikel 168quater, lid 3 van de Gecoördineerde Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering (ZIV-wet) voegt hieraan toe dat een afschrift van het PVV op straffe van nietigheid bij ter post aangetekende brief aan de betrokken zorgverlener moet worden betekend binnen de veertien dagen volgend op de vaststelling.

Dit is vergelijkbaar met de bepaling uit o.a. artikel 66 van het Sociaal Strafwetboek (Soc.Sw.), dat eveneens een bijzondere bewijskracht toekent aan de PVV’s van een inbreuk die zijn opgemaakt door de sociaal-inspecteurs, alsook met artikel 62, eerste en achtste lid van de Wegverkeerswet, dat bepaalt dat een afschrift van een PVV aan de overtreder wordt gezonden binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven.1

De volgende vragen rijzen hieromtrent:

  1. Wat dient in een onderzoek door sociaal-inspecteurs van de DGEC als een vaststelling te worden beschouwd? Is een vaststelling de gebeurtenis waarbij de gegevens aan het licht zijn gekomen waarop een tenlastelegging is gebaseerd (bijv. op het moment van een verhoor, indien de tenlastelegging op dit verhoor wordt gebaseerd)?
  2. Dient de DGEC elke keer wanneer zij een dergelijke vaststelling doet met betrekking tot de uitvoering van de zorgen, de conformiteit van de uitvoering van de zorgen of enige andere prestatie die de zorg van verzekerden betreft, deze vaststelling mee te delen aan de betrokken zorgverlener en dit binnen een termijn van veertien dagen zodat zij de rechten van verdediging kan uitoefenen?
  3. Is het niet zo dat de ratio die aan het invoegen van deze termijn in de GVU-wet verbonden wordt, ligt in het feit dat degene die een inbreuk zoals bedoeld in deze bepalingen heeft gepleegd zich na 14 dagen de inbreuk beter zal herinneren, en dat de ratio van het toekennen van een bijzondere bewijswaarde aan deze PVV’s wordt gevonden in de betrachting te verhelpen aan het onmogelijk maken van de bewijslast ten aanzien van degene die de inbreuk pleegt, met name dat het tegendeel van de vaststelling dient te worden bewezen door de betrokken zorgverleners gelet op de bijzondere bewijskracht van het PVV?
  4. Is het niet zo dat het vaststellen van een inbreuk 3 jaar na de datum van de zogenaamde inbreuk, waarbij aldus de termijn zoals bepaald bij artikel 168quater, lid 3 ZIV-wet wordt geïnterpreteerd in die zin dat een PVV met betrekking tot inbreuken die tot 3 jaar terug werden gepleegd slechts dient te worden overgemaakt binnen de 14 dagen na het opstellen van het document (PVV) de bewijslast van de betrokkene zorgverlener onmogelijk maakt? Indien het antwoord hierop negatief is, dient te worden verduidelijkt hoe het tegendeel kan worden bewezen gelet op de rechtspraak van de Kamer van Eerste Aanleg en de Kamer van Beroep waarin telkenmale beslist wordt dat de bewijsstukken van de betrokken zorgverlener geen bewijswaarde hebben omwille van het feit dat deze (1) niet in tempore non suspecto werden opgemaakt en (2) in het belang van de betrokken zorgverlener worden opgemaakt en aldus subjectief zouden zijn?

 

Van zodra we het antwoord van de minister ontvangen, zullen we dat hier publiceren

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is