Mondelinge vraag aan minister De Block: Corona - Resultaten gezondheidsenquête

Door Yoleen Van Camp op 15 mei 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Een kwart van de Belgen zegt verdikt te zijn sinds de start van quarantainemaatregelen. Er wordt ook meer gerookt. Dat leren althans de eerste resultaten van de tweede gezondheidsenquête van Sciensano over de impact van Covid-19.

Het percentage meerderjarigen dat tijdens deze periode meer dan 8 uur per dag zit of rust is drastisch toegenomen tot 56,1 procent. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen dat cijfer nog 23,4 procent bedroeg.

Een kwart van de ondervraagden (25 procent) stipte dan weer aan verdikt te zijn sinds het begin van de quarantainemaatregelen. Alcohol wordt minder geconsumeerd dan in “normale” tijden, maar er wordt wel meer gerookt. Zo zei 37 procent van de ondervraagden meer naar de sigaret te grijpen dan in 2018. Ook het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen is toegenomen in vergelijking met de gezondheidsenquête van twee jaar geleden.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Hoe kijkt u naar deze resultaten?
  2. De resultaten tonen aan dat onze landgenoten een pak minder gezond leven, wat mogelijk zwaar nadelige gevolgen kan hebben op de langere termijn, zowel voor henzelf als voor onze gezondheidszorg. Ik weet dat preventie bij de deelstaten zit, maar welke maatregelen overweegt u binnen uw domeinen om deze slechte resultaten te ondervangen en hopelijk zelfs terug te keren in positievere cijfers?

Minister De Block: Mevrouw Van Camp, u stelde een vraag over de gezondheidsenquête. Inzake obesitas heeft de federale overheid een aantal hefbomen in handen. Wij hebben dan ook enkele belangrijke maatregelen genomen om een gezonde levensstijl aan te moedigen. De mensen moeten in hun kot blijven, maar wij hebben wel gezegd dat ze moesten gaan wandelen, stappen of lopen. Ook fietsen werd rap toegelaten, evenals, met de gebruikelijke maatregelen, sporten in openlucht. Andere hefbomen zijn de verbetering van de samenstelling van de voedingsmiddelen, de etikettering, de marketing tegen ongezonde voeding met de pledge in verband met het gewicht van kinderen en de invoering van de nutriscore. Voorts worden rookstopbehandelingen beter terugbetaald. Ook op het vlak van alcoholgebruik is er een reeks maatregelen genomen.

In deze coronatijden zien we natuurlijk ook een ander gedrag. Mensen zijn meer thuis en eten meer thuis. Sommigen spreken over de coronakilo's.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik ben echt zeer blij met de antwoorden op de vragen. Nogmaals bedankt. Ik ben blij dat u aan onze vraag bent tegemoetgekomen. We hebben samen een mooi resultaat geboekt met de verhoogde honoraria voor de thuisverpleging en dan ook nog eens met terugwerkende kracht. Dat is zeer mooi. Ik ben vandaag zeer gelukkig dat we dit kunnen verwezenlijken voor deze sector die het zeer moeilijk heeft.

U zei wel dat het nomenclatuurnummer voor de staalafname nog niet geregeld is. Ik zou u willen vragen om dit nog te bekijken. Ofwel moet duidelijk zijn dat de mensen van de thuisverpleging de staalafnames niet doen en er dan ook niet voor worden vergoed, maar zij zijn daarvoor goed opgeleid en zij doen dat prima, zowel in de residentiële zorg als in de thuisomgeving van de patiënten. Het is nu alle hens aan dek. Zij zijn daarvoor perfect uitgerust. Dan moeten zij daarvoor correct worden vergoed. Ik wil vragen dat u daarvan werk maakt.

Met betrekking tot de instellingen verwees u naar uw oplossingen voor het tekort aan verplegend personeel. Daar ben ik het compleet niet met u eens. U hebt in het verleden ook al geopperd om buitenlandse werkkrachten aan te trekken. Recent wilde u werklozen opleiden voor het beroep van verpleger.

Ik heb daarover in 2018 naar aanleiding van uw voorstel toen al een hele duidelijke opinie geschreven. Zolang de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep met een betere verloning en meer handen aan het bed niet is opgelost, is dat dweilen met de kraan open. De nieuwe krachten die we eventueel kunnen aantrekken uit welke sector dan ook zullen heel snel op dat beroep uitgekeken geraken.

We weten dat voor elke patiënt extra die een verpleegkundige op een afdeling onder haar hoede moet nemen niet alleen de kans op een vermijdbaar overlijden maar ook de kans op een burn-out met 23 % toeneemt. Die cijfers zijn niet te ontkennen.

U was heel kort over de bonus voor het zorgpersoneel. U mag die niet in de Maribel storten, maar u moet voorzien in een voorbestemming voor het verplegend personeel, voor wie zorgen in de ziekenhuizen verleent. Dat kan via het BFM worden gegarandeerd, bijvoorbeeld door samen met de deelstaten de normbestaffing te verhogen en op het federale niveau in de middelen daarvoor te voorzien.

De enquête over de structurele middelen voor de ziekenhuizen loopt tot 25 mei. Ik zal u graag later ondervragen over de stand van zaken.

Ik had ook een kleine vraag over obesitas, waarop u een beperkt antwoord gaf. U verwees naar uw initiatieven in de vorige legislatuur, die we samen met CD&V in het Parlement hebben genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de etikettering van gezonde voeding, maar ik heb nog geen nieuwe initiatieven gehoord.

De cijfers wijzen uit dat er echt wel actie nodig is. Ze tonen aan dat uw vroegere beleid niet afdoende was. Er is sindsdien niets meer gebeurd. Ik vraag u dus om hierin actie te ondernemen.

Op mijn vragen over de face shields heb ik noch van u, noch van uw collega een antwoord gekregen. Waarom werd er voor stoffen maskers gekozen en niet voor face shields? Die kunnen namelijk even goedkoop vervaardigd worden en er zijn geen problemen met stoffen, fabricage, filters en wassen. Ze zijn onmiddellijk ontsmetbaar en herbruikbaar Ze zijn duurzaam en ze geven een bijna volledige bescherming in de twee richtingen. Ook de ogen zijn beschermd. Met een face shield vermijdt men ook het gezicht aan te raken. Ik wil u dus nogmaals vragen om de aanschaf ervan te overwegen. Ik zal ondertussen de vraag ook stellen aan uw collega's Goffin en Geens, want er zijn in dit land zeer veel ministers bevoegd voor alle beschermingsmaterialen. Ik zal mij dan ook tot hen richten met die vraag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is