Mondelinge vraag aan minister De Block: Erkende beroepstitel voor klinisch seksuologen

Door Yoleen Van Camp op 5 november 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, de laatste decennia zagen enkele nieuwe paramedische beroepen het daglicht, zoals klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, psychotherapeut en klinisch seksuoloog. Die eerste drie hebben sinds 2015 een erkende beroepstitel. Hierdoor kan niet iedereen zich zomaar klinisch psycholoog of psychotherapeut noemen zonder aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Op die manier beschermen we de patiënten tegen charlatans en garanderen we kwaliteitsvolle zorg en hulpverlening.

Voor de klinische seksuologen bestaat vooralsnog geen erkende beroepstitel. Bij de bespreking van de WUG-wet in de kamer stelde u dat u het advies van de Hoge Gezondheidsraad hierover zou afwachten. De Hoge Gezondheidsraad heeft hierover eind 2016 een advies uitgebracht (advies nr. 9333). Zij oordeelden dat “een erkenning van de klinische seksuologie als een autonome gezondheidszorgberoep binnen de gezondheidszorg nodig [is], alsook de oprichting van een controlestructuur voor de uitwerking en het doen naleven van een deontologische code.” Momenteel is met dit advies uit 2016 nog steeds niets gebeurd.

  1. Hoe staat u tegenover een erkende beroepstitel voor klinisch seksuologen?
  2. Bent u van plan om gevolg te geven aan het advies van de Hoge Gezondheidsraad, en werk te maken van een erkende beroepstitel voor klinisch seksuologen?
    • Zo ja, wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de invoering van een erkende beroepstitel voor klinisch seksuologen?
    • Zo nee, om welke redenen maakt u hier dan (vooralsnog) geen werk van?

Minister Maggie De Block: Ik wil toch eerst een lichte nuancering aanbrengen, vooraleer wij het hele leger van klinische psychologen en klinische orthopedagogen op ons dak krijgen. Die zijn niet als een paramedisch beroep omschreven. Het zijn beroepen in het kader van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorg, maar het zijn geen paramedische beroepen.

Daarenboven is er geen vermelding van een psychotherapeut in de wet van 10 juli 2016, wat voor een hevige discussie met onder andere mevrouw Gerkens heeft gezorgd. Psychotherapie wordt omschreven als een behandelingsvorm. De diagnose wordt gesteld door de klinische psychologen en klinische orthopedagogen of een arts met een bijkomende vorming.

In de bespreking van die wet is inderdaad naar voren gekomen dat de klinische seksuologie nog niet als voldoende matuur werd aangeduid om in dat stadium mee te nemen. Er is onder andere een groot verschil in vorming en achtergrond van die seksuologen. De Hoge Gezondheidsraad zegt in zijn advies van 2016 dat men een mogelijkheid heeft om een apart gezondheidsberoep van klinisch seksuoloog in het leven te roepen.

Ik sta daarvoor open, maar wij hebben echt de prioriteit gegeven en heel hard moeten doorwerken aan de uitvoering van de wet van 10 juli 2016. De federale raad moest worden geïnstalleerd. Er moesten opdrachten worden gegeven voor de erkenningen van de klinische psychologen en klinische orthopedagogen. De uitvoering van die wet was mijn eerste en grootste prioriteit.

De analyse van de moeilijkheden om een apart circuit te maken voor klinische seksuologen bleek echt niet binnen deze legislatuur te kunnen gebeuren. Wij hebben ervoor geopteerd om eerst het gedeelte voor de geestelijke gezondheidszorg volledig uit te voeren en de andere beroepen te integreren in de wet op de uitoefening van de gezondheiszorg. Er zijn nog andere categorieën die dat vragen, het zijn niet alleen de seksuologen. Het is de eerste keer dat wij zo'n grote oefening maken voor de introductie van nieuwe gezondheidszorgberoepen. Voor alles wat daaruit voortvloeit, zijn er onder meer veelvuldige uitvoeringsbesluiten nodig.

Daar hebben we een prioriteit van gemaakt. We hebben dat terecht gedaan voor de geestelijke gezondheidszorg, wat niet wegneemt dat de seksuologen ook nuttig werk voor die mensen kunnen doen.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben blij dat u oog hebt voor de problematiek en begrip voor de volgorde van de werkzaamheden. Wij hopen dat, als de WUG-wet afgerond is, de erkenning van de klinische psychologen kan worden geregeld. Wij zullen daar mee over waken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is