Mondelinge vraag aan minister De Block: Europaziekenhuizen Brussel

Door Yoleen Van Camp op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, de Europaziekenhuizen in Brussel zijn een samenwerking tussen de KUL en de UCL. Taalpariteit, zeker bij de artsen en het personeel, was en is één van de fundamenten waarop dit initiatief gestoeld is. En het is daar dat het schoentje wringt. Steeds vaker bereiken ons verhalen dat de vereiste tweetaligheid niet haalbaar zou zijn, zogezegd wegens een gebrek aan Vlaamse kandidaten.

Momenteel vinden er blijkbaar onderhandelingen plaats tussen Franstalige artsen van de Europaziekenhuizen en een aantal Franstalige ziekenhuizen in het kader van een mogelijke netwerkvorming. Er bestaat een terechte vrees dat dit de taalpariteit uiteraard niet ten goede zal komen.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek? Indien zo, welke maatregelen neemt u om de taalpariteit te garanderen?
  2. Bent u op de hoogte van de onderhandelingen rond de netwerkvorming? Indien zo, zal u er op toezien dat dit niet ten koste zal gaan van de taalpariteit? Hoe zal u dat doen?

Minister Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mevrouw Van Camp, net als de meeste Brusselse ziekenhuizen zijn de Europa Ziekenhuizen bicommunautaire ziekenhuizen. Het gevolg is dat de dienstverlening in het ziekenhuis in principe tweetalig moet zijn.

Wat het ziekenhuisbeleid betreft, beschikt het federale niveau enkel over de toegewezen bevoegdheden. Het bicommunautair statuut en de bijhorende tweetaligheid van de Brusselse ziekenhuizen valt niet onder mijn controlebeleid. De Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie is daarvoor bevoegd.

De erkenning van de netwerking tussen ziekenhuizen is een bevoegdheid van de deelstaten. Er wordt geopteerd om de goedkeuring van de netwerken te laten verlopen via een erkenningsbeslissing van de betrokken deelstaatregeringen. De mogelijke netwerk­vorming tussen de Europa Ziekenhuizen en andere bicommunautaire ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dus ook niet door mij worden beoordeeld, maar door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Ik heb in dat kader dus geen enkele bevoegdheid om te waken over de taalaangelegenheden.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik vraag mij af of u dat eventueel kunt opnemen met uw collega-ministers, bijvoorbeeld tijdens een van jullie vaste overlegmomenten, zodat zij daarvoor ook aandacht hebben. Wij zullen dat zeker ook doen, want ik denk dat u het er wel mee eens kunt zijn dat het belangrijk is dat patiënten in hun eigen taal verzorgd kunnen worden. Daarover hebben wij het in deze commissie al heel vaak gehad. Wij hebben ook een wetsvoorstel klaar dat stelt dat wie hier zorg verleent en het zorgberoep wil uitoefenen, de taal van de regio van die patiënten moet beheersen.

Aangezien u als overkoepelend minister ook bevoegd bent voor de ziekenhuizen en voor de zorgen voor patiënten, denk ik dat u minstens een signaal kunt geven, onder andere bij overlegmomenten met uw collega's. De deelstaten en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie dragen daarin een gedeelde bevoegdheid. Via de werkgroepen met de verschillende regeringen kunt u als signaal uitsturen dat u dit ook belangrijk vindt, net als wij.

 

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, sta me toe om een misverstand weg te nemen. Ik ben geen overkoepelend minister. Ik ben één van de ministers; de bevoegdheden zijn verdeeld. Er geldt geen hiërarchie. Het feit dat ik voor het federaal niveau enkele bevoegdheden heb, betekent niet dat ik een overkoepelend minister ben.

Inzake het gebruik van talen kan ik dus niets opleggen of afdwingen. Het staat u vrij om daar een andere kijk op te hebben en u kunt daarover dan ook inderdaad een wetsvoorstel indienen. Ik ben echter geen overkoepelend minister.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik verwees vooral naar uw rol in onder andere de interministeriële conferenties, waar u toch een overlegplatform hebt. Als minister bevoegd voor patiëntenzorg en voor ziekenhuizen kunt u toch wel te berde brengen dat de taalpariteit, de tweetaligheid, in de Europa Ziekenhuizen gegarandeerd zou moeten worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is