Mondelinge vraag aan minister De Block: Slaappillen in kleinere doosjes

Door Yoleen Van Camp op 5 november 2018, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Mevrouw de minister, uw diensten, de FOD Volksgezondheid, vraagt farmaceutische bedrijven om slaappillen, ik begrijp vooral benzodiazepines, in kleinere verpakkingen te produceren.

Benzo's worden ook gebruikt bij andere diagnoses, zoals angststoornissen. 

  1. U doet opnieuw uitspraken over diagnostiek en stelt dat we kampioen zijn slaapproblemen en slaappillen slikken. Waarop baseert u zich om dit te stellen, aangezien u geen diagnostische gegevens verzamelt en dus eigenlijk niet kan zeggen hoe groot de problematiek is
  2. Waarom verzamelt u geen diagnostische gegevens? Dit is toch cruciaal om beleid op te volgen?
  3. Een tijd geleden organiseerden we in de commissie Wetenschappelijke Vraagstukken werkzaamheden rond big data, het verzamelen en gebruiken van gegevens om beleid te maken. U stelde toen dat er pilootprojecten aankwamen, onder andere rond longkanker, waarbij gegevens (ook diagnostische, over verschillende lijnen heen) verzameld zouden worden. Hoe ver staat het daarmee? Kunt u al resultaten voorleggen?

Minister Maggie De Block: Mevrouw Van Camp, het beleid inzake benzodiazepines, meer bepaald het gebruik van slaapmedicatie in geval van slaapklachten, is gebaseerd op de wetenschappelijke aanbevelingen van onder andere Domus Medica, die naar klinische richtlijnen voor de eerste lijn en de apothekers werden vertaald.

Gericht wetenschappelijk onderzoek in verschillende settings – huisartsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en algemene bevolking – toont aan dat chronisch gebruik van slaapmedicatie, met name langer dan de aanbevolen behandelperiode van één week, veelvuldig voorkomt, voornamelijk bij kwetsbare oudere bevolkingsgroepen.

Ook de gezondheidsenquête van Sciensano uit 2013 geeft een zicht op de omvang van de problematiek. Ongeveer 30 % van de bevolking gaf aan met slaapproblemen te kampen en 13 % nam een slaap- of kalmeermiddel in. Het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen loopt op tot bijna 40 % bij vrouwelijke 75-plussers.

Die informatie in combinatie met de verkoopcijfers –1,25 miljoen unitaire dosissen van slaap- en kalmeermiddelen werden in 2016 in openbare apotheken afgeleverd – tonen aan dat patiënten en zorgverleners nog onvoldoende gesensibiliseerd zijn over de risico's van langdurig gebruik van slaap- en kalmeermiddelen of dat hun gedrag onvoldoende is aangepast.

Niets is moeilijker dan het voorschrijfgedrag te wijzigen en het gebruik van medicatie door de patiënt trachten te veranderen.

Wij moeten hiervoor verschillende instrumenten inzetten. Dat doen wij ook met campagnes, richtlijnen, e-learning en vormingen.

Wij hebben de huisartsen ingeschakeld om in het kader van de lokale overlegkwaliteit of voor kringen te gaan spreken. Artsen die deze richtlijnen willen uitleggen en vorming willen geven, worden daarvoor betaald.

Een van de instrumenten was ook het beschikbaar stellen van kleinere doosjes benzo's. Deze vraag was gebaseerd op een advies van het Belgisch expertenplatform voor psychofarmaca - BelPEP -, met als doel nieuwe gebruikers te beschermen tegen de risico's op chronisch gebruik en er zo voor te zorgen dat de patiënten niet in de verleiding komen om op eigen initiatief de behandelingsduur te verlengen, gewoon omdat er nog meer pillen in de doos zitten.

Omdat ook de mening van de Belgische voorschrijvers over het nut van de beschikbaarheid van kleine verpakkingen kan worden meegenomen, heeft het FAGG een bevraging bij artsen uitgevoerd. Drieëntachtig procent van de artsen die de bevraging beantwoordden, vindt dat het bestaan van kleine verpakkingen van minder dan 30 tabletten inderdaad nuttig zou zijn om de risico's van afhankelijkheid of misbruik te verkleinen.

Eenenzestig procent antwoordt bovendien positief op de vraag of het nuttig zou zijn de verpakkingen met meer dan 30 tabletten uit de markt te nemen. De vraag aan de industrie gaat dus over het bijkomend op de markt brengen van een verpakking van 10 tabletten van een benzo waarvan werd aangetoond dat deze substantie voornamelijk werd voorgeschreven in het geval van slaapklachten.

Met betrekking tot 1 mg Lormetazepam, kan ik ook nog meedelen dat de firma Sanofi ons heeft gemeld dat zij de mogelijkheid bekijkt om de grote verpakking van 30 tabletten van de markt te halen.

Zij zijn er ook van overtuigd dat zij zo mee kunnen bijdragen tot een verantwoord gebruik van deze middelen.

In België beschikken we over beperkte diagnostische gegevens gekoppeld aan het voorschrijfgedrag vanuit wetenschappelijke onderzoeksprojecten zoals het Vlaams huisartsenregistratienetwerk INTEGO. Om het voorschrijven van benzodiazepines beter op te volgen werd ook in het Actieplan handhaving van het RIZIV afgesproken te onderzoeken in welke mate Farmanet kan worden opengesteld voor niet-terugbetaalde geneesmiddelen zoals benzo­diazepines. Farmanet heeft nu natuurlijk enkel de gegevens van terugbetaalde geneesmiddelen. De resultaten daarvan worden tegen eind dit jaar verwacht.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mevrouw de minister, ik ben blij te horen dat u ook vindt dat we over meer diagnostische gegevens zouden mogen beschikken. Volgens u mogen we dit ook verwachten. We kijken uit naar de resultaten hiervan want we hebben er dringend nood aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is