Mondelinge vraag aan minister De Block: Studentenvisa

Door Yoleen Van Camp op 27 november 2019, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

Mevrouw de minister, dit land is inderdaad een populaire bestemming voor veel Kameroeners. Dit jaar alleen al gaat het om een kleine 2.000 visumaanvragen. Dat is goed voor bijna 17 % van het totale aantal studentenvisumaanvragen, meer dan de aanvragen uit China en de VS samen.

Om de fraude beter aan te pakken, werd er al een screeningcentrum opgericht in Kameroen. Toch geeft de DVZ aan geen grip te krijgen op de problematiek. Als hij een aanvraag negatief beoordeelt, ziet hij zich vaak geconfronteerd met een gunstige beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Mevrouw de minister, welke maatregelen plant u om de problematiek aan te pakken?

Kunt u verklaren waarom Kameroense studenten zo vaak in beroep gaan tegen negatieve beslissingen van de DVZ?

Kunt u ons zeggen hoe vaak zij dan effectief gelijk krijgen van de RvV? Misschien hebt u ook het cijfer van het totale aantal weigeringen van visumaanvragen, zodat we een beter zicht krijgen op het aandeel van de Kameroense studenten daarin.

In de Thomas More Hogeschool worden er financiële eisen gesteld en daar zijn de inschrijvingen wel onder controle geraakt. Concreet moeten daar op een geblokkeerde rekening financiële middelen voor het levensonderhoud tijdens het verblijf hier beschikbaar zijn. Bent u voorstander van dat systeem? Wilt u het eventueel ook bij andere onderwijsinstellingen uitrollen?

Hebt u er zelf begrip voor dat de RvV zo vaak beslissingen van de DVZ vernietigt?

Minister Maggie De Block: Het probleem is niet nieuw. Toen ik bevoegd was, van 2011 tot 2014, ging ik ook al op ontradingsreis naar Kameroen. Wij hielden toen ook al grote kuis inzake de diploma's, die daar voor vijf dollar te koop zijn. Als men van de luchthaven vertrekt, ziet men die daar allemaal aangeboden worden. Ze werden ook aan ons aangeboden. Dat was vriendelijk, maar niet nodig.

Een van de maatregelen die in april 2018 werd genomen, was de oprichting van het screeningscentrum campus Belgique in Kameroen, om zo de strijd tegen fraude te versterken. De taken van dat centrum houden onder andere in de echtheid van de documenten die door de student worden voorgelegd, te controleren en een advies uit te brengen over de coherentie van de studieloopbaan. Op basis van dat advies en van het door de student ingevulde dossier, dat een ingevulde vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken bevat, kan dan de DVZ het risico van misbruik van de procedure evalueren.

Er werd aan meerdere hogescholen vastgesteld dat sommige Kameroenezen en ook anderen niet het niveau hadden om naar een hogeschool of universiteit te gaan en daar niks deden, tenzij er rondhangen en ervoor zorgen dat ze konden blijven. Zowel mijn administratie als de campus Belgique pleit voor een controle op de echtheid van de documenten, voorafgaand aan de aflevering van het inschrijvingsattest. In de praktijk zijn er heel wat verschillen tussen de verschillende onderwijsinstellingen wat de weigering tot inschrijving betreft. De strijd tegen fraude zou ook moeten worden uitgebreid naar de gelijkwaardigheidserkenning van diploma's. Dergelijke controles kunnen enkel worden geïmplementeerd door de onderwijsinstellingen zelf en die hangen af van de Gemeenschappen. Ik denk wel dat het nuttig zou zijn dat ze dat zouden doen.

De vreemdelingenwet bepaalt welke documenten een vreemdeling moet voorleggen in ons land om te komen studeren. Indien die documenten worden voorgelegd, moet de student een verblijfsvergunning krijgen. Op dat moment heeft DVZ nog weinig manoeuvreerruimte, aangezien het om een vergunning van rechtswege gaat. Daarvoor werd ook het screeningscentrum opgericht, om een stap vroeger te kunnen ingrijpen.

Om een weigeringsbeslissing te kunnen motiveren, dient de DVZ immers aan te tonen dat de aanvrager de bedoeling heeft om de procedure te vervalsen, en dat is veel moeilijker.

Ook is er regelmatig contact tussen de administratie en de betrokken partijen om tot een oplossing te komen voor een efficiëntere fraudebestrijding. In lopende zaken zijn de bijkomende actiemiddelen beperkt, maar toch blijft er aandacht gaan naar het fenomeen.

Er zijn geen cijfers beschikbaar per weigeringsgrond en ook niet van het aantal Kameroeners die in een situatie van illegaal verblijf terechtkomen.

In 2019 werden van juli tot half oktober 101 beroepen ingediend met uiterst dringende noodzakelijkheid. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft 25 weigeringsbeslissingen opgeschort. Vervolgens heeft de DVZ dan 12 studentenvisa toegestaan. Dat geeft u een idee van de situatie.

U vraagt wat ik hieraan zal doen, maar de RvV is, zoals alle gerechtelijke instanties, onafhankelijk in zijn beslissingen. Wij kunnen daar dus gewoon niks aan doen; wij zullen in een vroeger stadium moeten optreden.

Volgens de vreemdelingenwet moet de student ook bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor zijn verblijf, gezondheid, studie en terugkeer te dekken. Voor dit academiejaar werd het vereiste budget vastgelegd op 666 euro per maand. Dat bedrag wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld. De student kan dat op meerdere manieren bewijzen. Een van de manieren is door het jaarbudget op een geblokkeerde rekening te laten bevriezen. Sommige onderwijsinstellingen vragen inderdaad om dat bedrag te storten op een geblokkeerde rekening, zodat het voor de inschrijving en het levensonderhoud kan worden gebruikt. Dat systeem wordt door de DVZ aanvaard als een bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is