Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Corona op nertskwekerij

Door Yoleen Van Camp op 21 mei 2020, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

In Nederland is mogelijk voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus, namelijk via een nerts. Het zou gaan om een medewerker in een nertsenkwekerij. Er liep al een screening op een aantal nertsenbedrijven - waar al eerder besmette dieren waren ontdekt - maar dit onderzoek zal nu worden uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en ook verplicht worden. Daarbij worden de dieren gecontroleerd op antistoffen om te kijken of ze het virus onder de leden hebben of hebben gehad.

Bij een van de medewerkers is dus aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis hiervan en de plaats van het virus in de stamboom, concluderen de onderzoekers dat het aannemelijk is dat één medewerker door nertsen is besmet.

Aangezien wij in dit land ook een aantal nertsenkwekerijen hebben, heb ik volgende vragen voor u:

  1. Bent u op de hoogte van dit geval in Nederland? Indien zo, is deze besmetting ondertussen al bevestigd?
  2. Welke maatregelen plan u bij de nertsenkwekerijen in dit land om een eventuele overdracht van dier op mens te voorkomen?

Minister Denis Ducarme: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van Camp, mevrouw Gijbels, mevrouw Creemers, de mogelijkheid van overdracht van het coronavirus van dier op mens is natuurlijk een zeer belangrijk aandachtspunt voor mij en mijn collega, Maggie De Block. Zoals u weet, is zij bevoegd voor de te nemen maatregelen op het vlak van de volksgezondheid.

Wat mij betreft, ik heb zeer snel de aandacht gevraagd van de federale diensten, en dit naar aanleiding van de besmetting van een hond met COVID-19 in Hongkong op 18 maart jongsleden. Het wetenschappelijk comité van het FAVV heeft toen kennis genomen van verdachte gevallen die gerapporteerd werden bij huisdieren, alsook bij een tijger in de zoo van New York. Er werd een dringend voorlopig advies gegeven op 23 maart, en dit werd geactualiseerd op 14 april.

Op 9 april werd een Risk Assessment Group - COVID Animals (RAGCA) opgericht. Deze werkgroep voor de beoordeling van de risico's ondersteunt de federale crisiswerkgroep COVID-19 op het vlak van nieuwe informatie en kennis over dit virus bij dieren.

Wat het risico voor de volksgezondheid betreft, heeft België dus geanticipeerd op het risico toen wij de besmetting vernamen van een mens door een nerts in Nederland. Dit werd bevestigd door fylogenetisch onderzoek dat een verwantschap kon aantonen tussen het virus bij het dier en bij de mens.

Er zijn ook epidemiologische onderzoeken aan de gang om het mechanisme van overdracht van dier op mens beter te begrijpen. In overleg met de RAGCA heeft het FAVV contact opgenomen met de kwekers en hun dierenartsen, alsook met hun beroepsfederatie. Zij werden met name individueel geïnformeerd over de aanbevelingen van de RAGCA. Hen werd ook gevraagd waakzamer te zijn en het FAVV op de hoogte te brengen van verdenkingen van gevallen van COVID-19 in hun bedrijf.

Op 25 mei 2020 heb ik ook gevraagd een passieve en actieve monitoring in te voeren in de zestien nertshouderijen in het noorden van het land. Zoals u weet, is dat type houderij immers enkel nog in Vlaanderen toegelaten. Die maatregelen komen boven op de meldingsplicht voor gevallen van COVID-19 op de bedrijven. De doelstelling bestaat erin een mogelijke monitoring op de nertshouderijen te verzekeren en in voorkomend geval de nodige ad-hocmaatregelen te treffen.

Indien een bedrijf positief zou testen op SARS-CoV-2, zal het FAVV dat bedrijf en Sciensano onmiddellijk op de hoogte brengen van die informatie. Zo kunnen zij maatregelen treffen die zij in het kader van de volksgezondheid noodzakelijk zouden achten.

Ik heb dringend een budget van 50.000 euro vrijgemaakt, opdat het FAVV de komende tien weken een efficiënte monitoring van de sector zou kunnen verzekeren. Op 11 juni 2020 heb ik bovendien een koninklijk besluit ondertekend dat voortaan de laboratoria en dierenartsen verplicht gevallen van besmetting met SARS-CoV-2 bij dieren aan de overheid te melden.

Verschillende initiatieven hebben het licht gezien bij de universiteiten van Luik en Gent, om monsters van dieren te testen op de aanwezigheid van het SARS-CoV-2-virus of op antilichamen daarvoor. Privéfirma's stellen ook tests ter beschikking. Die verschillende actoren werden door de RAGCA gecontacteerd, om hun resultaten door te sturen. RAGCA volgt ook de internationale wetenschappelijke literatuur aandachtig.

Momenteel wordt het risico van natuurlijke overdracht van het virus door de mens op wilde dieren door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV als laag beschouwd. Het geval van de voormelde tijger lijkt dus een geïsoleerd geval. Wilde fauna vallen bovendien, zoals u weet, onder de bevoegdheden van de gewesten. Er is evenwel, voor zover ik weet, nog geen opsporing ingevoerd voor ziekte van dieren in België.

Wij zullen de evolutie van de situatie natuurlijk uitermate aandachtig volgen, zowel in België als in het buitenland.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de minister, ik begrijp dat u beleidsmatig het nodige hebt gedaan, met een plan van aanpak samen met de RAGCA voor als er uitbraken zouden zijn. Er is een verplichting voor de kwekerijen zelf om positieve gevallen te melden, maar het is mij niet duidelijk of er nu al positieve gevallen gemeld zijn. Neen? Dan is het voor mij uitgeklaard en dank ik u voor uw antwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is