Mondelinge vraag aan minister Ducarme: Schapen illegale thuisslachtingen

Door Yoleen Van Camp op 4 september 2017, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Meneer de minister, in Nederland was recent commotie ontstaan over het doden van twee geslachte schapen door de dienst NVWA-dierenwelzijn. Waarover ging het: de NVWA (tegenhanger van het Belgische FAVV) was getipt over een illegale slacht tijdens het offerfeest. Zij trof vier schapen aan: 2 waren al gekeeld zonder verdoving; 2 waren nog in leven. De twee levende schapen werden in beslag genomen. Echter, in plaats van ze onder te brengen in een opvangplaats (en ze dus in leven te houden) werden ze gedood op bevel van het Nederlandse voedselagentschap.

Nu wij in de pers lazen dat ook in België schapen in beslag zijn genomen tijdens het offerfeest hebben wij volgende vragen.:

  1. Welke richtlijn dient het FAVV te volgen bij het in beslag nemen van schapen die worden aangetroffen tijdens een controle op illegale thuisslachtingen?
  2. Indien deze richtlijnen op papier staan (bijvoorbeeld een draaiboek): kunt u mij hier een afschrift van bezorgen?
  3. Komt een scenario zoals in Nederland ook bij ons voor? Waarom wel/niet?
  4. Wanneer het FAVV meent dat schapen in beslag moeten worden genomen, zoekt het FAVV dan een opvangplaats?
  5. Hoeveel schapen zijn er de voorbije 5 jaar bij dit soort controles in beslag genomen en wat is er met deze dieren dan gebeurd? Is het mogelijk dit op te splitsen per jaar en per gewest?

Minister Ducarme: Huisslachtingen van schapen, de zogenaamde particuliere slachtingen waarbij het vlees bestemd is voor de behoeften van de eigenaar en het gezin, zijn niet verboden. Wel dient hieraan voorafgaand een slachtaangifte te gebeuren bij de gemeente en moeten de dierenwelzijnsnormen worden nageleefd.

De dierenwelzijn aspecten van dit type slachtingen, waaronder het bedwelmen, vallen onder de exclusieve bevoegdheden van de Gewesten.

Thuisslachtingen zijn dus niet opgenomen in het controleprogramma van het FAVV. Evenwel wordt er wel een inspectie uitgevoerd door het FAVV als het op de hoogte wordt gebracht over thuisslachtingen op het landbouwbedrijf of buiten het landbouwbedrijf als het gaat om grote aantallen illegale slachtingen met een handelskarakter. In andere gevallen van illegale huisslachtingen, moeten de politiediensten het dossier opvolgen. Het FAVV beschikt dus niet over richtlijnen voor in beslagnames bij  vaststelling van inbreuken in het kader van dierenwelzijn, in het kader van de thuisslachtingen van schapen, omdat het gaat om een regionale bevoegdheid, zoals ik al zei.

Tijdens een controle gaan de agenten van het FAVV enkel over tot in beslagname van goederen of dieren indien dit kadert binnen de wettelijke bevoegdheden van het FAVV. Indien er vaststellingen met betrekking tot dierenwelzijn gedaan worden, worden de Gewesten hiervan op de hoogte gebracht opdat zij de nodige maatregelen kunnen treffen.

Indien het FAVV vaststelt dat in het kader van een controle op sluikslachtingen nog levende dieren aanwezig zijn, worden deze - indien dit mogelijk is en afhankelijk van de wettelijke en praktische mogelijkheden - hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig geregulariseerd. Desgevallend wordt in samenspraak met de Gewesten een oplossing gezocht voor deze dieren.

Wat betreft uw laatste vraag, met betrekking tot de jaren 2015, 2016 en 2017, ben ik zo vrij te verwijzen naar de betrokken Gewesten, aangezien de bevoegdheid met betrekking tot dierenwelzijn geregionaliseerd werd op1 januari 2015. In bijlage vindt u evenwel een overzicht van de vaststellingen die werden gedaan in de loop van de jaren 2013 en 2014.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is