Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke: Corona - Verhoging honorarium thuisverpleegkundigen afgelopen

Door Yoleen Van Camp op 6 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Na lang aandringen van onze kant werd er door uw voorganger een Covid bonus voor de thuisverpleging in het leven geroepen. Uw voorganger had, in antwoord op verschillende vragen van mij in de maand juni, aangegeven deze bonus te evalueren en, op onze vraag, ook te bekijken om dit structureel te voorzien ter verhoging van de honoraria.

Een structurele verhoging van de honoraria voor de thuisverpleegkundigen is broodnodig. Het is een nagel waar ik als verpleegkundige al 5 jaar op klop en al talloze vragen over heb gesteld aan uw voorganger. In de commissie Volksgezondheid ligt ook een resolutie van mij waarin ik pleit voor een betere verloning voor thuisverpleegkundigen. Het valt de dag van vandaag niet meer te verantwoorden dat zij voor bijvoorbeeld een inspuiting slechts 5 euro krijgen. Dat dekt niet eens de kosten van het materiaal.

Mijn vragen aan u zijn dan ook:

  1. Waarom is deze Covid bonus stopgezet?
  2. Waarom is hier voor thuisverpleegkundigen niets in de plaats gekomen?
  3. Wat heeft die evaluatie vlak voor de zomer opgeleverd?
  4. Wanneer zijn nieuwe maatregelen/extra ondersteuning voor thuisverpleegkundigen in het kader van Covid 19 gepland? Over welke maatregelen zal het dan gaan?

minister Vandenbroucke: In juni 2020 is een ontwerp van koninklijk besluit beslist, teneinde een financiële tegemoetkoming te geven in de kosten die de zorgverleners dragen voor specifieke uitrusting en beschermingsmaatregelen. Om louter administratieve en juridische redenen werden de verpleegkundigen niet opgenomen in dat nieuwe koninklijk besluit, maar werd een bestaande regeling voor verpleegkundigen verlengd tot eind augustus 2020.

Dat besluit is buiten werking getreden op 31 augustus 2020. Er is beslist het te verlengen. Concreet betekent zulks het volgende.

Er is beslist dat besluit, dat op 31 augustus 2020 buiten werking is getreden, te verlengen. De verpleegkundigen worden geïntegreerd in het systeem voor de andere zorgverleners. Dat betekent concreet dat ook thuisverpleegkundigen een bedrag van 2,50 euro per fysiek contact zullen krijgen vanaf 1 september 2020. Voor maximaal 200 keer per kalendermaand kan dat rechtstreeks geregeld worden via het ziekenfonds. Het probleem van de extra kosten die de verpleegkundigen maken, is op die manier voorlopig opgelost.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is