Mondelinge vraag aan staatssecretaris Mahdi: Oprichting interministeriële conferentie 'Migratie en Integratie'

Door Yoleen Van Camp op 28 december 2020, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De ministerraad van 18 december is ingegaan op uw voorstel voor de oprichting van een interministeriële conferentie over Migratie en Integratie.

In het persbericht hierover staat dat dit overlegplatform ervoor zal zorgen dat het beleid van de federale overheid en de deelstaten beter op elkaar afgestemd wordt en dat dit een efficiëntere organisatie tot gevolg hebben.

Mijn vragen aan u:

  1. Wanneer zal de eerste conferentie plaats vinden?
  2. Over ons wetsvoorstel inburgering bij gezinshereniging in het land van herkomst, verwees u in een eerdere vraag van mij naar de deelstaten. Zal u dit dan ook bepleiten op de conferentie?
  3. U gaf in het verleden al aan dat u plannen hebt om asielzoekers te helpen integreren. Zal u dit plan ook aan de deelstaten voorleggen?

Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, u stelt een vraag over een belangrijke verwezenlijking van de eerste maanden van deze legislatuur. Hoewel de huidige regering nog niet zo lang aangesteld is, werd er op federaal niveau al een akkoord bereikt over de oprichting van de interministeriële conferentie. De IMC over migratie en integratie is belangrijk. Ik ga ervan uit dat alle partijen, van meerderheid en oppositie, van mening zijn dat wij integratie zo goed mogelijk moeten ondersteunen. Gelet op de gedeelde verantwoordelijkheid op federaal en regionaal niveau, kan een IMC alleen maar bijdragen tot een betere integratie van personen die hier verblijven. Zoals ik daarnet al in de commissie heb toegelicht, ging de ministerraad akkoord met mijn voorstel, dus op federaal niveau is er al een akkoord.

Het verzoek zal op de agenda van het Overlegcomité worden gezet. Het Overlegcomité zal de IMC officieel oprichten. Aangezien het Overlegcomité zich nog niet over dat verzoek heeft gebogen, is die IMC nog niet officieel opgericht. Vanzelfsprekend is er dus ook nog geen datum van eerste samenkomst vastgelegd. Ik kan alleen maar hopen dat dit zo snel als mogelijk gebeurt, omdat wij dan ook zo snel als mogelijk vooruitgang kunnen boeken. Er zijn immers geen redenen om langer te wachten met de oprichting van de IMC.

De huidige gang van zaken verloopt volgens de normale procedure. Er is, voor alle duidelijkheid, ook geen vertraging mee gemoeid.

De reden waarom ik heb voorgesteld een IMC op te richten, heeft te maken met de versnippering van de bevoegdheden. Via de IMC komt er een overlegplatform, waardoor verschillende thema's besproken kunnen worden, zodat het beleid op elkaar afgestemd kan worden. Een efficiënt, globaal en samenhangend beleid is immers in ieders belang. Elke overheid kan via de IMC, vanuit de eigen bevoegdheden en met respect voor elkaars bevoegdheden, deelnemen aan het overleg. Op de IMC kunnen er verschillende thema's besproken worden. Zelf heb ik als voorbeeld al de gecombineerde vergunningen en de controle van sommige verblijfsvoorwaarden aangehaald. Integratie is uiteraard ook een belangrijk punt dat besproken kan worden. Integratie is een belangrijke uitdaging van het beleid. Als het beleid daaromtrent verstrekt kan worden, dan betekent dat absoluut een meerwaarde.

Van de oppositie heb ik al de opmerking gekregen dat ik, als staatssecretaris, niet bevoegd ben voor integratie. Dat klopt grotendeels, al kunnen we daar op federaal niveau ook wel een aantal dingen voor doen. Ik kan echter alleen maar door een IMC samen te roepen, ervoor zorgen dat een beter beleid wordt uitgewerkt over heel het Belgische grondgebied.

In één van uw vorige vragen verwees u naar mijn uitspraken inzake competentieverwerving bij asielzoekers. Ik ben ervan overtuigd dat die competentieverwerving belangrijk is, omdat ze ervoor kan zorgen dat asielzoekers die hier uiteindelijk mogen blijven, meteen ook aan de slag kunnen. Via werk worden mensen nog sneller geïntegreerd. Ook voor mensen die hier niet kunnen blijven is het aanleren van competenties goed, omdat ze die veel sneller kunnen gebruiken in hun land van herkomst, zeker als we hen inschakelen in een verhaal van vrijwillige terugkeer. Competenties aanleren is altijd nuttig, hetzij om integratie te bevorderen, hetzij om in het land van herkomst sneller aan de slag te kunnen.

Ik zie u "neen" knikken en ik vind dat verbazingwekkend, mevrouw Van Camp. Het buddyproject waarover we nu spreken om mensen competenties aan te leren, werd goedgekeurd door de vorige regering tijdens de eerste vier jaar, met staatssecretaris Theo Francken. Het kan natuurlijk dat er binnen de N-VA-fractie meningsverschillen zijn over de manier waarop het departement Asiel en Migratie moet worden geleid. De laatste dagen en weken kan ik dat zelfs zeer goed begrijpen. Ik vind het wel zeer vreemd vast te stellen dat u de buddyprojecten niet zo positief onthaalt, terwijl dit beleid in de vorige legislatuur mee werd uitgerold – gelukkig, want ik vind het positief - door uw collega Francken. Ik kan alleen maar hopen dat we u er de komende jaren van kunnen overtuigen en dat we allemaal van mening zijn dat competenties aanleren, aan de slag kunnen gaan en mensen helpen die hier niet mogen blijven om via vrijwillige terugkeer in het land van herkomst een toekomst uit te bouwen, een goede zaak is.

 

Yoleen Van Camp (N-VA): Ik heb u daar eerlijk mijn mening over gegeven. Ik vind het absoluut niet gezond. Er is ook nog een verschil met buddyprojecten rond de omgeving van asielcentra en het echt integreren. Wat zaken als het aanleren van de taal bij asielzoekers betreft: de jaarcijfers van uw diensten zijn net bekend. De beschermingsgraad is nog gedaald, wat betekent dat meer dan zestig procent van de mensen die hier als asielzoeker zijn en beweren vluchteling te zijn, dat eigenlijk niet zijn. U geeft zelf in artikels toe dat u er minder dan één op vijf teruggestuurd krijgt. Ik heb mijn eigen mening en blijf dat problematisch vinden. U niet. Ik blijf het ook problematisch vinden dat u dergelijke mensen het signaal geeft dat er hier wel een toekomst is, door te starten met integreren. Dat is een beleid waar ik absoluut niet achter sta.

Dat zal ook absoluut niet veranderen. Integratie, iets wat heel veel moeite en tijd kost, moet voorbehouden blijven aan mensen die hier verblijfsrecht hebben. Als we kijken naar de huidige migratie zal dat al een heel grote uitdaging zijn. Er is hiermee al genoeg werk aan de winkel zonder ook asielzoekers in dit traject op te nemen. Zo geeft men mensen die geen verblijfsrecht hebben ook nog eens de valse hoop dat ze hier zullen kunnen blijven. Dat is mijn mening hierover en die zal niet veranderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is