Vervoerregio Kempen keurt principes goed voor de invoering van het vervoer op maat

Door Yoleen Van Camp op 17 december 2020, over deze onderwerpen: Lokaal werk, NMBS

Vervoerregio Kempen heeft de principes voor de invoering van het vervoer op maat goedgekeurd. “Vandaag bestaat het vervoer op maat in hoofdzaak uit belbussen, maar nu maken we ook werk van deelfietsen en deelauto’s, flexbussen en openbaar vervoertaxi”, zegt Yoleen Van Camp, voorzitter van de vervoerregio. “Met duurzame alternatieven stimuleren we burgers om meerdere vervoermiddelen te combineren en maken we werk van de modal shift.”

Verlengstuk van het openbaar vervoer


Vervoerregio Kempen had in februari 2020 als eerste vervoerregio een deel van het openbaar-vervoerplan goedgekeurd. Dat openbaar vervoerplan treedt in werking in januari 2022. Nu werd met de goedkeuring van de principes van het vervoer op maat een volgende belangrijke stap gezet in de uitwerking daarvan. “Het vervoer op maat is een verlengstuk van het openbaar vervoer”, zegt Yoleen Van Camp, voorzitter van de vervoerregioraad. “Het is een flexibele oplossing voor de plaatsen of bevolkingsgroepen die slechts beperkte toegang hebben tot het reguliere aanbod van de NMBS en De Lijn. Het gaat om plaatsen waar de vervoersvraag onvoldoende groot is om een reguliere bediening door de bussen van De Lijn te verantwoorden.”

De belangrijkste speerpunten van het vervoer op maat

Vandaag bestaat het vervoer op maat in hoofdzaak uit belbussen, maar nu worden ook andere verplaatsingsmiddelen meegenomen zoals deelfietsen en deelauto’s, maar ook flexbussen en openbaar vervoertaxi. “Er is veel overleg en studiewerk aan vooraf gegaan om te komen tot oplossingen waar alle partners zich achter kunnen zetten”, zegt Yoleen Van Camp. “Maar vandaag zijn we trots om met dit plan naar buiten te kunnen komen.”
Dit zijn de belangrijkste speerpunten:

  • Vervoerregio Kempen promoot de eigen fiets als een belangrijke verplaatsingswijze in de vervoerregio. Dit wordt versterkt door betere fietsenstallingen aan de overstappunten en inzetten op betere fietsinfrastructuur.
  • Voor de zogenaamde first and last mile, worden deelfietsen en deelwagens voorzien als volwaardig onderdeel van de verplaatsing met het openbaar vervoer.
  • Het vervoer op maat zorgt voor de aanvoer van reizigers naar de hogere netten en draagt op die manier bij aan het overstapmodel van basisbereikbaarheid.
  • Flexbussen en openbaar vervoertaxi worden ingevoerd. De werking daarvan is vergelijkbaar met deze van belbussen vandaag.
  • In een beperkt aantal gevallen zal het vervoer op maat rechtstreekse verbindingen maken met attractiepolen zoals ziekenhuizen en gemeentehuizen. Dat gebeurt alleen indien er geen rechtstreekse verbinding mogelijk is via de andere netten.
  • Voor de mensen die vandaag gebruik maken van de diensten van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer en de Dienst Aangepast Vervoer, blijft de dienstverlening onveranderd. Alleen de mobiliteitscentrale wordt gecentraliseerd.

De aanvragen en reservaties voor op maat zullen via de nog op te richten mobiliteitscentrale gebeuren. 

 

Deelfietsen en deelwagens

In het openbaar-vervoerplan voor de Kempen, werd een eerste selectie gemaakt van de belangrijkste vervoersknooppunten, de Hoppinpunten. Een aantal daarvan wordt uitgerust met deelfietsen en deelwagens. “Zo vergroten we de actieradius van het openbaar-vervoernetwerk sterk”, zegt politiek voorzitter Yoleen Van Camp. “Deelsystemen spelen een belangrijke rol in basisbereikbaarheid. We verhogen met deze duurzame alternatieven de bereikbaarheid van locaties en stimuleren zo burgers om zich combimobiel te verplaatsen. Zo zorgen we voor flexibiliteit en keuzevrijheid. Dit zal bijdragen om samen de komende jaren de modal shift te realiseren.”

In functie van de beschikbare budgetten en het gebruik van deze nieuwe vormen van openbaar vervoer, kan en zal het plan bijgesteld worden. Ook deze evaluaties vinden plaats in de schoot van de vervoerregioraad.

 

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de regio’s

Vervoerregio Kempen bestaat sinds vorig jaar, bevat 28 gemeenten en telt 475.000 inwoners. Het is een van de grootste Vlaamse vervoerregio’s die werd opgericht in het kader van basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit. Combimobiliteit staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoersmiddelen. Basisbereikbaarheid vertrekt ook vanuit een regionale benadering, en dus niet langer van het louter lokale of Vlaamse perspectief. Alle 15 vervoerregio’s ontwikkelen hun eigen vervoer- en mobiliteitsplannen. Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de vervoerregioraad, net als de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Die raad is het officieel overlegplatform dat de beleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Vervoerregio Kempen is een bijzonder boeiende regio met een grote verscheidenheid, van landelijke gemeenten over kleinstedelijke gebieden tot een centrumstad. Er bestaat een sterke traditie van samenwerking onder de gemeenten in verschillende beleidsdomeinen en over beleidsniveaus heen. Die traditie wordt doorgetrokken in de vervoerregio. 

 

Vier vervoerlagen

Basisbereikbaarheid bestaat uit vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen grotere kernen), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere kernen) en het vervoer op maat (lokale, al dan niet private, initiatieven, zoals bijvoorbeeld de flexbus, taxi’s en doelgroepenvervoer). Het openbaar vervoer via De Lijn wordt in basisbereikbaarheid ingevuld met het kernnet en het aanvullend net. De vervoerregio adviseert over het trein- en het kernnet, en stippelt zelf het aanvullend net en het vervoer op maat uit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is